โปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา(ปพ.5) ระดับประถมศึกษา. E S ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์ 2.15 MB ...โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6 ใหม่ ดึงข้อมูลจาก DMC แล้วเรียงเลขที่ให้ ได้ทั้งแบบตามเลขประจำตัวนักเรียน และเรียงตามเพศก่อนแล้วเรียงตามเลขประจำตัวนักเรีย น เพียงแค่คลิกปุ่มเดียว เลือกรายวิชาและห้องเรียน ...ปพ.5 - 2565 ม.5-1.แบบฟอร์มปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563. แบบฟอร์มปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562. ปพ5-ม1-ภาคเรียน163 · ปพ5-ม2-ภาคเรียน163 · ปพ5-ม3-ภาคเรียน163 · ปพ5-ม4-ภาคเรียน163.คู่มือแบบ ปพ. 5 อัตโนมัติ แกนกลาง 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ.คู่มือการจัดทาเล่ม ปพ.5. 1. เปิดเว็บไซต์งานทะเบียน .... 2. เลือกที่เมนูสาหรับผู้สอน เลือก D ปพ.5. 3. ดาวน์โหลดไฟล์ปพ.5 โดยเลือกห้องเรียนที่ ...ปพ.3 = แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา. ปพ.4 = แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์. ปพ.5 = เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. ปพ.6 = แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ...หนึ่งในข้อดีของการเลือกใช้โปรแกรม ปพ.5 เวอร์ชั่น 3.1. F สำหรับโรงเรียนในระดับประถมศึกษา คือ ไม่ว่าครูประจำชั้นจะสอนทุกรายวิชา หรือ มีครูหลายคนสอนหลายวิชาในชั้นนั้น เมื่อครู ...คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบกำรจัดทำ ปพ5 ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ส ำหรับครูอำจำรย์วิทยำลัยนำฏศิลป. อ่ำงทอง โดยในคู่มือได้ทำกำรอธิบำยตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนกำรดำวน์โหลดโปรแกรมพร้อมไฟล์สนับสนุนอื่นๆ, ...ชื่อสินค้า ปพ.5 ( แบบรวมวิชาในเล่ม ) สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา ป.1- ป.6 ( แพ็ค 1 เล่ม ) - WD-01 ปพ.5 สมุดบันทึกพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( แบบใหม่ ) - WD-02 ...การเรียงลาดับ ปพ.5. 1. ปกหน้า. 2. ตารางเวลาเรียน. 3. รายงานการลงคะแนน ระหว่างเรียน และปลายภาค. 4.เตรียมพิมพ์ ปพ.5. 1. คลิก. 2. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแบบฟอร์มบันทึกคะแนน. 3. เลือกทีละหัวข้อ เริ่มจาก กลางภาค. P 2. คู่มือใช้งาน B งาน GPA - พิมพ์. หน้า 2. 4. 5.F. · 6. 3. 1. 1. 1. 1. 1. S … ตัวอย่าง ปพ.5 แบบเขียนด้วยลายมือ N-P โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6 ตัวอย่างประกอบการตัดสินใจ (ใช้งานปี กศ 2555). 29 ...